Algemene Voorwaarden (download)
 
Algemene Voorwaarden
 
Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:
VICTORY EVENTS

Handelend onder de namen:
- Completevoetbalreis.nl
- KS Travel

Vestigingsadres:
Hastelweg 232
5652CM Eindhoven
Nederland

Bereikbaarheid:
E-mail: info@completevoetbalreis.nl
Telefoonnummer: +31(0)40 - 785 16 20
Maandag t/m vrijdag vanaf 09:00 uur tot 19:00 uur
Zaterdag 12:00 uur tot 17:00 uur
Noodgevallen op reis: 24/7 bereikbaar

Bedrijfsgegevens:
KvK-nummer: 68763948
Btw-nummer: NL857581363B01
ING-bank: NL82INGB0007823922

Garantiefonds GGTO:
KS Travel is aangesloten bij het GGTO. Het Garantiefonds GGTO garandeert reizigers die geboekt hebben bij een van de aangesloten touroperators dat zij het reeds betaalde deel van de reissom terugkrijgen indien de touroperator in financieel onvermogen komt en de reis om die reden niet naar behoren kan uitvoeren. Dat kan zijn voor het vertrek maar ook tijdens de reis.

Bovendien garandeert het Garantiefonds GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen.

U kunt ons lidmaatschap controleren op www.stichting-ggto.nl pagina: “Aangesloten touroperators”.
Ons deelnemersnummer is 1462.


Artikel 2 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KS Travel en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen KS Travel en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal KS Travel voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij KS Travel zijn in te zien en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.
   
Artikel 3 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige digitale inhoud/omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als KS Travel gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe digitale inhoud/weergave van de aangeboden producten, diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden KS Travel niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 
Artikel 4 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding (via online boekingsmodule, schriftelijke/e-mail bevestiging) door de consument van het door KS Travel gedane aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt KS Travel onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door KS Travel is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Het is zeer belangrijk dat bij het aanvaarden van het aanbod van KS Travel alle gegevens volledig en correct zijn ingevuld. Mocht de boeking nadien aangepast moeten worden komen de additionele kosten hiervan voor rekening van de consument.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft KS Travel passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal KS Travel daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De overeenkomt wordt onder voorbehoud aangegaan dat KS Travel de geboekte onderdelen van de reis daadwerkelijk kan reserveren. Hierdoor behoudt KS Travel zich het recht voor de overeenkomst tot maximaal 1 werkdag na ontvangst van de reissom te annuleren. In het geval van annulering door KS Travel zal de reissom binnen 5 werkdagen worden terugbetaald.
 
Artikel 5 - Betaling
 1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient direct 100% (de volledige reissom) te worden voldaan.
 2. Na ontvangst van de volledige reissom of bevestiging door de betaalprovider worden de onderdelen van de door u geboekte reis gereserveerd.
 
Artikel 6 - Wijzigingen
 1. KS Travel is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het door de consument niet (kunnen) deelnemen aan de reis en/of het niet (kunnen) bezoeken van het geboekte evenement en is niet aansprakelijk voor schade die hierdoor mogelijk geleden wordt. Het is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de consument om tijdig bij de luchthaven of plaats van het evenement of wedstrijd te zijn.
 2. Mocht u niet het door u geboekte evenement kunnen bezoeken door oorzaken waarvoor uzelf of uw reisgezelschap niet verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld door een annulering/vertraging van de vlucht, door verplaatsing/annulering van de wedstrijd, dan zal KS Travel u zoveel mogelijk ondersteunen bij zoeken naar een oplossing maar is KS Travel niet aansprakelijk voor de gemaakte kosten of geleden schade.
 3. Als het niet mogelijk is om de wedstrijd te bezoeken doordat deze verplaatst of uitgesteld is, helpt KS Travel u bij het omboeken van de vlucht of het zoeken van een alternatieve wedstrijd. Eventuele extra kosten voor het verblijf en/of omboeken reis zijn voor uw eigen rekening en risico. Geadviseerd wordt om bij het boeken het “Premium service” pakket af te sluiten om uzelf hiervoor beschermen (stap 4 boekingsmodule).
 4. Indien u zelf verhinderd bent om aan de reeds geboekte reis deel te nemen is het mogelijk om deze over te dragen aan een ander persoon. Deze aanpassing dient uiterlijk 5 dagen voor vertrek aan ons door te worden gegeven. Alle bijkomende kosten om deze aanpassing door te voeren (bijv. kosten naam wijzing bij vliegmaatschappij) zijn voor uw rekening.
 5. In het geval van een annulering is het niet mogelijk om de volledige reissom terug te ontvangen. KS Travel gaat wel voor u kijken welke onderdelen van de reis nog te annuleren zijn met teruggaaf van kosten. Wij vragen u een verzoek tot annulering per e-mail door te geven, spoedig daarna zullen wij terugkomen met de bevestiging van annulering en bijkomende annuleringskosten.
 
Bij stap 4 in het boekingsproces is het mogelijk een kortlopende reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.
 
 
Artikel 7 - Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten
 1. Uiterlijk 10 dagen voor vertrek ontvangt u van KS Travel de benodigde reisbescheiden (hotelreservering, vluchtgegevens/tickets & wedstrijdkaarten); indien van toepassing wordt door ons aangegeven dat de wedstrijdkaarten gereedliggen in het hotel c.q. bij de kaartverkoop van de club of worden meegezonden als e-ticket. Indien de reisbescheiden niet 7 dagen voor vertrek in uw bezit zijn, dient u onmiddellijk contact op te nemen met KS Travel.
 2. Controleer de door KS Travel verstrekte reisbescheiden direct na ontvangst. Indien er incorrecte gegevens op vermeld staan dient u per omgaande contact op te nemen met onze helpdesk. KS Travel is niet aansprakelijk voor wijzigingskosten wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens tijdens uw boeking (via de online boekingsmodule, schriftelijk of telefonisch).
 3. U bent zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van de juiste en geldige reisdocumenten en grensdocumenten (o.a. passpoort of identiteitskaart, VISA, documenten m.b.t. gezondheid e.d. KS Travel is niet aansprakelijk voor kosten of schade veroorzaakt door het niet op orde hebben van uw reis- en grensdocumenten.
 
Artikel 8 - Aansprakelijkheid en overmacht
 1. KS Travel is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Daaronder wordt verstaan verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van KS Travel. U bent er zelf voor verantwoordelijk om alle voorwaarden, aanwijzingen en instructies van KS Travel of ingeschakelde leveranciers of externe bedrijven na te leven en vrijwaart u KS Travel voor de kosten als gevolg hiervan.
 2. Indien de reis niet verloopt zoals u had verwacht, ontvangen wij daar graag spoedig een melding van. Als dit aan de reiziger zelf toe te rekenen is en de onderdelen van de reis zijn geleverd zoals overeengekomen bij de boeking is KS Travel hier in geen geval aansprakelijk voor.
 3. KS Travel is niet aansprakelijk voor letsel, verlies, diefstal of welke andere schade dan ook bij de reiziger. Bij stap 4 in het boekingsproces is het mogelijk een kortlopende reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.
 4. De aansprakelijkheid voor gederfd reisgenot is beperkt tot maximaal 100% van de reissom.
 5. Als de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan overmacht, aanvaardt KS Travel geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schadeclaims. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 
Artikel 9 - Klachten
 1. KS Travel doet er alles aan om uw reis goed te laten verlopen. Mochten er toch klachten zijn voor, tijdens of na de reis vragen wij u hier direct melding van te doen via het contactformulier op de website of via het noodnummer vermeld in uw boekingsbevestiging. Wij volgen uw klacht zo spoedig mogelijk op en verzorgen voor u een spoedige en passende oplossing.
 2. Klachten dient u uiterlijk binnen 30 dagen na vertrek bij ons kenbaar te maken (via de website, e-mail). Als uw klacht niet tijdig was ingediend vervallen al uw rechten en zal de klacht niet meer in behandeling worden genomen. Indien uw klacht wel tijdig was ingediend heeft u uiterlijk binnen 7 werkdagen een reactie per e-mail of brief.
   
Artikel 10 - Geschillen
 1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen tussen u en KS Travel. Geschillen dienen uitsluitend bij de Nederlandse rechter aanhangig te worden gemaakt.
 2. Ieder vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de reis, of, als deze niet plaatsvond, een jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.